Press Club Members

Sl No. Title Contact No Email Photo
51 Dipankar Sengupta 9436123869 -
52 Dipanta Majumder 9436546898 -
53 Dulal Chakraborty 9862070630 -
54 Fulan Bhattacharjee 8794919068 -
55 Gautam Das 9436120467 -
56 Gautam Kar Bhowmik 9436344117 -
57 Haradhan Debnath 9862494395 / 8974677626 -
58 Hari Gopal Acharjee 8794314106 -
59 Jahar Roy 9856382949 -
60 Jayanta Bhattacharya 9436120318 -
61 Jayanta Debnath 9436122741 -
62 Jayanta Dey 9436120314 -
63 Jayanta Bhowmik 9862183470 -
64 Jakir Hossen 9774113351 / 9436558031 jakirreporter50@gmail.com
65 Kajal Datta 9436504141 -
66 Kajal Kairy 9436597755 -
67 Kajali Sinha 9862152358 -
68 Kalpana Roy 9436545517 -
69 Kayan Debnath 9856915613 / 8258911026 -
70 Kamal Choudhury 9436127100 -
71 Kamal Kalai 9402166924 -
72 Kamalendu Bikash Mitra 9436129757 -
73 Kanti Bardhan 9436124942 -
74 Kiriti Dutta 9774134601 -
75 Kirishnapada Karmakar 9436137960 -
76 Kuntal Goswami 9862987266 -
77 Manas Paul 9436120450
78 Manimoy Roy 9436121461 manimoyroy@gmail.com
79 Manish Acharjee 9862474748 -
80 Manish Lodh 9612144623 -
81 Meghdan Deb 9774382369 -
82 Mithon Kar 8414843272 -
83 Mihir Lal Sarkar 9856515897 -
84 Nabendu Bhataacharjee 9436540930 -
85 Nandita Datta 9436503296 / 9774013295 / 323 - 5114 nanditadatta04@gmail.com
86 Narayan Patari 9612615123 -
87 Nirmal Acharjee 9862208116 -
88 Nirmal Debnath 9862161242 -
89 Papri Sarkar 9436504159 -
90 Partha Sarathi Deb 9436482221 partha.ddkatha@gmail.com
91 Partha Sengupta 9436903918 -
92 Parthajit Datta 9863382699 -
93 Paritosh Biswas 9436453389 -
94 Pijush Chakraborty 9862475524 -
95 Pinaki Das 9436120223 -
96 Prabir Das 9862520073 -
97 Prabir Shil - -
98 Pradip Datta Bhowmik 9436122743 -
99 Pradip Kumar Saha 9436136375 -
100 Pranab Chakraborty 9436452762 -

Pages