Press Club Members

Sl No. Title Contact No Email Photo
101 Pranab Kumar Choudhury 9862181669 -
102 Pranab Sarkar 9436124945 -
103 Prangopal Acharjee 9862481191 -
104 Prasanta Chakraborty 9436926360 -
105 Prasanta Debroy 9862178613 -
106 Priyabrata Talapatra 9862731335 -
107 R.K.Kalyanjit Singh 9862675878 -
108 R.K.Tarunjit Singh 9862152132 -
109 Rahul Sinha 9436767297 -
110 Rajesh Kar 9862074294 -
111 Rajib Chanda 9856565575 -
112 Rajib Roy 9436135770 -
113 Rakshit Debnath 9436455425 -
114 Ramakanta Dey 9436120313 -
115 Ranjan Roy 9436542346 -
116 Reba Sengupta 9436499443 -
117 Rina Roy 9436127525 -
118 Romel Chakma 9774164254 -
119 Sajal Chakraborty 9436488052 -
120 Samir Dhar 9436139116 -
121 Samir Paul 9436541506 -
122 Samiran Roy 9436120315 -
123 Sangita Purakatastha 9206177167 -
124 Sanjoy Shyam 9862436190 -
125 Sanjib Deb 9436126695 -
126 Sanjit Debnath (Tapas) 9436126987 -
127 Santanu Banik 9862289733 -
128 Saraju Chakraborty 9436124935 -
129 Satyabrata Chakraborty 237 0177 -
130 Satyajit Purakayastha 9436459244 -
131 Satyajit Bhattacharjee 9774191238 -
132 Sayed Sajjad Ali 9436120143 -
133 Sekhar Datta 9436120169 -
134 Shankar Prasad Bhowmik 9774707002 -
135 Shyamal Chandra Deb 9402172750 -
136 Sitangshu Ranjan De 9436120866 -
137 Srota Ranjan Khisa 8415817489 -
138 Subal Kumar Dey 9436120340 -
139 Subir Sengupta 9436566811 -
140 Subrata Dey 9436561296 -
141 Sujit Chakraborty 9436120488 -
142 Sujit Dey 9436125600 -
143 Sukhen Sharma 9436482639 -
144 Suman Bhattacharjee 9436582369 -
145 Sumana Das - -
146 Sumita Sengupta 9436459883 -
147 Sumita Talapatra 9612285822 -
148 Sunil Debnath 9436484402 -
149 Suprabhat Debnath 9436120305 -
150 Swapan Kumar Sur 9436168492 -

Pages